CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

    You are here

    • You are here:
    • Home > IRS: Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao dịch lại bình thường

IRS: Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao dịch lại bình thường

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia trân trọng thông báo: Sau khi Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã khắc phục sự số giao dịch xảy ra vào ngày 22/01/2018. Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao dịch lại bình thường từ ngày 25/01/2018.

Trân trọng thông báo!