CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

    You are here

    • You are here:
    • Home > IRS: Công bố thông tin mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

IRS: Công bố thông tin mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) công bố thông tin mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Tập tin đính kèm: 

   Lần 2 - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2018_signed