CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

    You are here

    • You are here:
    • Home > IRS: Công bố thông tin về Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

IRS: Công bố thông tin về Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) công bố thông tin về  Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Chi tiết vui lòng xem tập đính kèm.

Tập tin đính kèm:

  Lần 6- Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018