CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

    You are here

    • You are here:
    • Home > IRS: Công bố thông tin về Báo cáo tài chính tại ngày 31.12.2017 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 31.12.2017 đã được kiểm toán

IRS: Công bố thông tin về Báo cáo tài chính tại ngày 31.12.2017 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 31.12.2017 đã được kiểm toán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia công bố thông tin về Báo cáo tài chính tại ngày 31.12.2017 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 31.12.2017 đã được kiểm toán theo file đính kèm.

Tập tin đính kèm: 

1.  IRS_BaoCaoTaiChinh_31.12.2017_DaDuocKiemToan_signed
2.  IRS_BaoCaoTyLeAnToanTaiChinh_31.12.2017_DaDuocKiemToan_signed