CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

    You are here

    • You are here:
    • Home > IRS: Công bố báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30.6.2018 đã được kiểm toán soát xét

IRS: Công bố báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30.6.2018 đã được kiểm toán soát xét

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia công bố thông tin về Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30.6.2018 đã được kiểm toán soát xét.

Tập tin đính kèm: 

   IRS_Báo cáo tài chính giữa niên độ_08.2018
   IRS_Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính_08.2018