CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

Tư vấn tài chính Doanh nghiệp

1. Tư vấn thoái phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần, Công ty TNHH

IRS là đơn vị đã tạo được thương hiệu về việc thoái vốn tại các Tập đoàn, Tổng Công ty và đặc biệt là các Ủy ban dân tỉnh tại khu vực phía Bắc. IRS đã tư vấn thành công cho các Hợp đồng thoái vốn Nhà nước theo đúng định hướng của Nhà nước, chỉ đạo của Chủ sở hữu. Nội dung tư vấn thoái phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp gồm các bước:

 • Xây dựng lộ trình tổng thể quá trình về thoái vốn;
 • Xây dựng phương án thoái vốn trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
 • Hỗ trợ giải trình về phương án thoái vốn với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có)
 • Tư vấn xây dựng hồ sơ thoái vốn trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 • Tư vấn thực hiện bán đấu giá cổ phần theo phương án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
 • Thực hiện thủ tục và các công việc liên quan tới việc tổ chức bán đấu giá cổ phần.

2. Tư vấn cổ phần hoá và tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Với mạng lưới quan hệ rộng lớn, IRS có khả năng tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng cho doanh nghiệp, giúp tổ chức bán cổ phần ra bên ngoài qua phương thức đấu giá. Đây là yếu tố rất quan trọng giúp cho quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp thành công và là lợi thế cạnh tranh của IRS. Tư vấn cổ phần hoá của IRS sẽ trợ giúp doanh nghiệp theo các bước:

 • Xây dựng lộ trình tổng thể quá trình cổ phần hóa;
 • Phối hợp cùng Doanh nghiệp lập phương án sắp xếp lao động khi cổ phần hóa;
 • Phối hợp với Doanh nghiệp xây dựng phương án cổ phần hóa, Tư vấn hình thức cổ phần hóa, Phương án vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ theo yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần và quy định của Pháp luật;
 • Phối hợp cùng doanh nghiệp xây dựng Phương án sản xuất kinh doanh trong 3 – 5 năm tiếp theo sau khi chuyển đổi sang Công ty cổ phần;
 • Xây dựng dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần;
 • Phối hợp tổ chức Đại hội công nhân viên chức bất thường để lấy ý kiến về phương án cổ phần hoá và chỉnh sửa hoàn thiện phương án cổ phần hoá để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Tổ chức bán cổ phần theo Phương án cổ phần hóa đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
 • Tổ chức đại hội đồng cổ đông thành lập.

3. Tư vấn tổ chức bán đấu giá cổ phần

 • Tư vấn trình tự và lộ trình bán đấu giá cổ phần
 • Hỗ trợ xây dựng Bản công bố thông tin về doanh nghiệp có cổ phần được bán đấu giá để công bố cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá
 • Thực hiện các thủ tục để tổ chức bán đấu giá cổ phần

4. Tư vấn phát hành chứng khoán ra công chúng

Với kiến thức tài chính chuyên sâu, năng lực pháp lý vững vàng và khả năng marketing hiệu quả, IRS luôn sẵn sàng cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ tư vấn phát hành chứng khoán ra công chúng, cụ thể như sau:

 • Rà soát tình hình tài chính hiện tại của Doanh nghiệp để xây dựng hoặc đưa ra ý kiến pháp lý và ý kiến tư vấn về Phương án phát hành chứng khoán ra công chúng;
 • Tư vấn soạn thảo tài liệu xin ý kiến Đại hội cổ đông, Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phát hành;
 • Lập hồ sơ phát hành trình UBCKNN
 • Phân phối chứng khoán theo Phương án phát hành được UBCKNN chấp thuận
 • Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (nếu có);
 • Thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở GDCK hoặc hệ thống niêm yết của HNX/HOSE (nếu có).

5. Tư vấn phát hành chứng khoán riêng lẻ

 • Tư vấn xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan: chỉnh sửa điều lệ Công ty, tổ chức Đại hội đồng cổ đông xin ý kiến về đợt phát hành;
 • Tư vấn xây dựng Bản giới thiệu cơ hội đầu tư;
 • Hỗ trợ hồ sơ xin phép cơ quan có thẩm quyền chấp thuận phương án phát hành của Doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ phân phối cổ phiếu phát hành thêm;
 • Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (nếu có);
 • Thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở GDCK hoặc hệ thống niêm yết của HNX/HOSE (nếu có).

6. Tư vấn đăng ký niêm yết và đăng ký giao dịch

IRS sẽ giúp doanh nghiệp chuẩn bị các điều kiện nhằm đáp ứng yêu cầu niêm yết theo quy định của pháp luật, bao gồm:

 • Tư vấn lộ trình thích hợp để đăng ký giao dịch;
 • Tư vấn chỉnh sửa điều lệ hoạt động của doanh nghiệp phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC và các văn bản pháp lý liên quan;
 • Lập và nộp hồ sơ đăng ký niêm yết, theo dõi tiến trình, bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán;
 • Lập và nộp hồ sơ lưu ký tập trung cổ phiếu của doanh nghiệp tại Trung tâm lưu ký;
 • Hỗ trợ doanh nghiệp sau niêm yết về các thủ tục:
 • Đại hôi đồng cổ đông thường niên và bất thường;
 • Công bố thông tin định kỳ và bất thường;

7. Tư vấn trình tự, thủ tục các nghiệp vụ liên quan tới chứng khoán và thị trường chứng khoán

 • Tư vấn lưu ký chứng khoán: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Giải tỏa hạn chế chuyển nhượng …
 • Tư vấn quản lý và quan hệ cổ đông
 • Tư vấn quản trị Doanh nghiệp
 • IRS tư vấn hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp như:
 • Tư vấn sắp xếp mô hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng và hoàn thiện các quy trình quy chế quản trị doanh nghiệp
 • Tư vấn Mua Bán sáp nhập doanh nghiệp, Hợp tác đầu tư

8. Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Mua bán sáp nhập doanh nghiệp, Hợp tác đầu tư dự án là phương thức gia tăng giá trị cho các doanh nghiệp trên nhiều khía cạnh như tài sản, vốn, uy tín, chất lượng sản phẩm…Trong quá trình mua bán sáp nhập doanh nghiệp, hợp tác đầu tư dự án, IRS hỗ trợ:

 • Xác định chiến lược, mục tiêu mua bán, sáp nhập, hợp tác đầu tư
 • Khảo sát đánh giá doanh nghiệp, dự án
 • Tìm kiếm, đánh giá các đối tác tiềm năng
 • Hỗ trợ đánh giá, định giá doanh nghiệp, dự án
 • Tổ chức và thúc đẩy quá trình thương lượng giữa các bên
 • Xây dựng lộ trình hợp tác
 • Các dịch vụ hỗ trợ sau mua bán sáp nhập, hợp tác đầu tư

9. Hỗ trợ doanh nghiệp các vấn đề thường niên

 • Tư vấn thường niên về lĩnh vực chứng khoán
 • Hỗ trợ về công bố thông tin phù hợp với pháp luật
 • Hỗ trợ tổ chức đại hội đồng thường niên và bất thường
 • Hỗ trợ soạn thảo tài liệu họp ĐHCĐ
 • Tư vấn bầu lại Hội đồng quản trị, ban kiểm soát
 • Trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu;
 • Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;
 • Mua/ bán cổ phiếu quỹ
 • ……………………

 

http://www.18up.org/escort-kategori/gorukle-escort-gorukle-bayan-eskort/
http://www.allescortservices.com/bursa/gorukle-escort/
http://www.bursaland.com/eskort-bolum/evinize-gelen-escort http://www.localescortservices.com/bursa-category/gemlik-escort http://www.ontimeescorts.com/escort-kategorin/osmangazi-escort/ http://www.bursahighlife.com/bursa/inegol-escort/ http://www.dessof.com/bursa/nilufer-escort/ http://www.elisalanya.com/alanya/alanya-rus-escort/ http://www.turkz.net/kategori/belek-escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
canlı bahis yap kaçak iddaa oyna illegal iddaa oyna illegal bahis siteleri illegal bahis oyna bahis siteleri