CONTACT CENTER: (024) 3944 6666

    You are here

    • You are here:
    • Home > IRS: Công bố thông tin về thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

IRS: Công bố thông tin về thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) công bố thông tin về thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Chi tiết vui lòng xem tập đính kèm.

Tập tin đính kèm:

 

 1.   Lần 4 - Kế hoạch sản suất kinh doanh 2018 
 2.   Lần 5- Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022 
  •